Análise do heap con radare2


Boas xente.

Neste post, vou mostrar como se pode utilizar radare2 para facer análises do heap da glibc. A miña intención é crear unha referencia con exemplos, que permita coñecer que se pode levar a cabo con radare2. Fago isto xa que non atopei moito ao respecto en internet, soamente a presentación do módulo de heap feita por n4x0r na r2con 2016.

Sen embargo, eu son un amante do texto, así que deixarei aquí plasmados os comandos de radare2 con exemplos, listos para ser consultados e copipasteados.

Se so ves polos comandos, podes velos na chuleta que preparei baseada no contido deste artigo.

Nota: Para unha maior inmersión, recoméndase leer este post con gheada.

Intro á glibc heap

Antes de meternos en radare2, vou introducir unha serie de conceptos de heap que serán necesarios manexar en conxunto no resto do post. De tódolos xeitos, ampliarei máis cada un na súa respectiva sección.

Allocator

Un allocator é un módulo que se encarga de xestionar o heap dun programa. Este permite a un programador facer un uso fácil do mesmo, normalmente a través das funcións malloc e free. Nesta ocasión imos revisar o allocator da glibc, que é unha modificación do allocator ptmalloc2. Pero ten en conta que existen máis allocators como jemalloc ou tcmalloc.

Chunks

Os chunks son pedazos de memoria que se poden usar para almacenar calquera tipo de datos. Estes son reservados para o programa usando as funcións malloc, calloc ou realloc e liberados con free. Os chunks atópanse na rexión de memoria coñecida como heap.

Heap

Un heap é unha rexión de memoria contigua que se divide para xerar trozos de memoria chamados chunks, usados polo programa para almacenar todo tipo de información. Un heap pertence a unha arena e pode haber varios, sendo o principal a rexión de memoria chamada [heap].

Arena

Unha arena está formada por unha estructura malloc_state, onde se almacenan as bins, e un ou varios heaps. Un programa pode ter varias arenas, que se xeran coa creación de novos fíos. A arena principal chámase main_arena.

Bins

Unha bin é unha lista de chunks que está libres para ser usados. Existen varios tipos de bins, que son usadas segundo a situación. Estas son:

 • Unsorted bin -> Bin para insertar chunks de forma rápida, antes de ser insertados noutras bins.

 • Small bins -> Para chunks de pouco tamaño.

 • Large bins -> Para chunks de gran tamaño.

 • Fast bins -> Bins de cache para chunks de moi pequeno tamaño.

 • Tcaches -> Bins de cache que permiten a diferentes fíos acceder a chunks de pequeno tamaño sen ter que bloquear a arena.

Deixo tamén a explicación dalgúns fenómenos interesantes que ocorren na xestión da memoria:

Consolidación

Prodúcese cando un proceso solicita un chunk dun tamaño maior do que poden albergar as small bins (e tamén as fast bins). Na consolidación os chunks das fast bins móvense á unsorted bin, xa que se considera que o programa vai a precisar chunks de gran tamaño e polo tanto sería beneficioso fusionar os chunks que se atopaban nas fast bins, evitando a fragmentación.

Recarga das tcaches

Cando o allocator anda buscando chunks nunha fast bin ou nunha small bin, aproveita para pasar tódolos chunks que poida ás tcaches. Isto tamén ocorre cando se descartan chunks da unsorted bin. Deste xeito as tcaches teñen máis chunks e non fai falta bloquear as arenas tan frecuentemente.

Neste artigo, darei máis información de cada un de estes entes, pero se non che queda claro que é cada un, sempre lle podes botar unha ollada a estes recursos:

E para prácticar, podes revisar o repo how2heap, que amosa diferentes técnicas de explotación do heap. Moi recomendable.

Por outra parte, tamén me gustaría aclarar que os datos que aparecen neste artigo foron obtidos fruto da miña experimentación e revisión do código de diferentes versións da glibc. Para as probas empíricas, usei as versións da glibc 2.32, 2.28 e 2.19, nunha arquitectura x86, con programas tanto en 64 coma 32 bits.

Sen embargo, a glibc permite o axuste de varios parámetros que poden cambiar o seu comportamento, polo que usa isto como unha orientación e non como unha verdade absoluta. Se tes algunha dúbida, o mellor sempre é que fagas os teus propios experimentos. ;)

Bueno, ao asunto.

Iniciando radare2

O primeiro é o primeiro, haberá que encender radare2 non?

Aviso a navegantes: Inda que sexas principiante con radare2, non creo que teñas problemas cos comandos deste artigo, senon sempre podes ver algún tutorial coma este de Megabeets.

O primeiro, para analizar o heap, precisamos iniciar radare2 co depurador. Para iso temos que usar o flag -d:

r2 -d ./heapshow

Tras iniciar radare2 cun programa (e analizar o código se o precisas), podes poñerlle un breakpoint nalgún punto con db para interrumpir a execución e explorar a memoria. Tamén podes pulsar Ctrl-c no medio da execución do programa para pasarlle o control a radare2.

Unha vez tes a execución do programa detida, para explorar o heap podes usar os comandos do grupo dmh. Para quedar mellor coa referencia, os supergrupos son:

 • d -> Comandos de debug.

 • dm -> Comandos relacionados cos mapas de memoria.

 • dmh -> Comandos de heap.

Ademais, para ver a axuda dos comandos de heap, podes executar dmh?:

[0x5624802e1193]> dmh?
Usage: dmh  # Memory map heap
| dmh                     List chunks in heap segment
| dmh @[malloc_state]             List heap chunks of a particular arena
| dmha                     List all malloc_state instances in application
| dmhb @[malloc_state]             Display all parsed Double linked list of main_arena's or a particular arena bins instance
| dmhb [bin_num|bin_num:malloc_state]     Display parsed double linked list of bins instance from a particular arena
| dmhbg [bin_num]               Display double linked list graph of main_arena's bin [Under developemnt]
| dmhc @[chunk_addr]              Display malloc_chunk struct for a given malloc chunk
| dmhf @[malloc_state]             Display all parsed fastbins of main_arena's or a particular arena fastbinY instance
| dmhf [fastbin_num|fastbin_num:malloc_state] Display parsed single linked list in fastbinY instance from a particular arena
| dmhg                     Display heap graph of heap segment
| dmhg [malloc_state]             Display heap graph of a particular arena
| dmhi @[malloc_state]             Display heap_info structure/structures for a given arena
| dmhm                     List all elements of struct malloc_state of main thread (main_arena)
| dmhm @[malloc_state]             List all malloc_state instance of a particular arena
| dmht                     Display all parsed thread cache bins of all arena's tcache instance
| dmh?                     Show map heap help

A descripción da unha idea do que se pode facer con cada un, pero para un mellor entendemento vou mostrar exemplos de uso.

Nota: podes usar ? tras un comando para ver a axuda.

Arenas

Como dixen antes, unha arena ten un malloc_state, e un ou varios heaps. Ademais, un proceso pode ter unha ou varias arenas, dependendo se é multifio ou non. E cada arena pode ser compartida por varios fíos no caso de ser necesario. A arena principal dun programa chámase main_arena.

Para identificar as arenas dun proceso é preciso localizar as estructuras malloc_state na memoria. Isto pódese facer co comando dmha:

[0x55e517c4f1da]> dmha
main_arena @ 0x7f393d58fc40
thread arena @ 0x7f3938000020

A saída móstranos as direccións de memoria dos malloc_state das arenas. Neste proceso pódese observar que ademais da main_arena, existe outra arena a maiores, posiblemente utilizada por un segundo fío.

Coas as arenas localizadas, podes usar radare2 para ver máis detalles de cada unha. E como veremos, no caso de querer examinar a main_arena, nin sequera é preciso coñecer a súa dirección de memoria, radare2 xa se encarga de atopala.

malloc_state

Como dixemos, cada arena ten unha estructura malloc_state. A súa definición é a seguinte:

# define INTERNAL_SIZE_T size_t
typedef struct malloc_chunk* mchunkptr;
typedef struct malloc_chunk *mfastbinptr;

struct malloc_state
{
 /* Serialize access. */
 __libc_lock_define (, mutex);

 /* Flags (formerly in max_fast). */
 int flags;

 /* Set if the fastbin chunks contain recently inserted free blocks. */
 /* Note this is a bool but not all targets support atomics on booleans. */
 int have_fastchunks;

 /* Fastbins */
 mfastbinptr fastbinsY[NFASTBINS];

 /* Base of the topmost chunk -- not otherwise kept in a bin */
 mchunkptr top;

 /* The remainder from the most recent split of a small request */
 mchunkptr last_remainder;

 /* Normal bins packed as described above */
 mchunkptr bins[NBINS * 2 - 2];

 /* Bitmap of bins */
 unsigned int binmap[BINMAPSIZE];

 /* Linked list */
 struct malloc_state *next;

 /* Linked list for free arenas. Access to this field is serialized
   by free_list_lock in arena.c. */
 struct malloc_state *next_free;

 /* Number of threads attached to this arena. 0 if the arena is on
   the free list. Access to this field is serialized by
   free_list_lock in arena.c. */
 INTERNAL_SIZE_T attached_threads;

 /* Memory allocated from the system in this arena. */
 INTERNAL_SIZE_T system_mem;
 INTERNAL_SIZE_T max_system_mem;
};
malloc_state en glibc 2.32.

Pódese ver que amosa bastante información da arena. Tal vez os membros que máis nos interesan son os seguintes:

 • fastbinsY -> As fast bins, que son 10. Para cada unha contén un punteiro que apunta ao primeiro chunk da fast bin. Se non hai chunks o punteiro ponse a 0 (NULL).

 • top -> A dirección do top chunk do heap.

 • last_remainder -> A dirección do chunk last remainder. Cando se divide un chunk de gran tamaño en 2 para crear un chunk máis pequeno que devolver ao programa, o chunk que sobra é o last remainder. Seica se referencia por temas de rendemento.

 • bins -> As bins, que son 127, inda que a primeira non se utiliza. Dentro deste atributo están contidas a unsorted bin, as small bins e as large bins. Por cada bin, úsanse 2 punteiros, fd e bk, que indican o primeiro é o último chunk da bin. No caso de estar baleira a bin, estes punteiros apuntan á propia entrada.

 • next -> Indica a dirección do seguinte malloc_state.

 • system_mem -> O tamaño actual do heap.

Para ver o malloc_state dunha arena, úsase o comando dmhm. Se non se lle indica unha dirección, amosa a información da arena principal (main_arena):

[0x55e517c4f1da]> dmhm
malloc_state @ 0x7f3938000020

struct malloc_state main_arena {
 mutex = 0x00000000
 flags = 0x00000002
 fastbinsY = {
 Fastbin 01
 chunksize: == 0032 0x0,
 Fastbin 02
 chunksize: == 0048 0x0,
 Fastbin 03
 chunksize: == 0064 0x0,
 Fastbin 04
 chunksize: == 0080 0x0,
 Fastbin 05
 chunksize: == 0096 0x0,
 Fastbin 06
 chunksize: == 0112 0x0,
 Fastbin 07
 chunksize: == 0128 0x0,
 Fastbin 08
 chunksize: == 0144 0x0,
 Fastbin 09
 chunksize: == 0160 0x0,
 Fastbin 10
 chunksize: == 0176 0x0,
}
 top = 0x7f3938000f00,
 last_remainder = 0x0,
 bins {
 Bin 001: Unsorted Bin [ chunksize: undefined 0x7f3938000020->fd = 0x7f3938000080, 0x7f3938000020->bk = 0x7f3938000080, 
 Bin 002:       ┌ chunksize: == 000032 0x7f3938000030->fd = 0x7f3938000090, 0x7f3938000030->bk = 0x7f3938000090, 
 Bin 003:       │ chunksize: == 000048 0x7f3938000040->fd = 0x7f39380000a0, 0x7f3938000040->bk = 0x7f39380000a0, 
 ......................│....
 Bin 031:       │ chunksize: == 000496 0x7f3938000200->fd = 0x7f3938000260, 0x7f3938000200->bk = 0x7f3938000260, 
 Bin 032:  Small Bins │ chunksize: == 000512 0x7f3938000210->fd = 0x7f3938000270, 0x7f3938000210->bk = 0x7f3938000270, 
 Bin 033:       │ chunksize: == 000528 0x7f3938000220->fd = 0x7f3938000280, 0x7f3938000220->bk = 0x7f3938000280, 
 ......................│....
 Bin 063:       │ chunksize: == 001008 0x7f3938000400->fd = 0x7f3938000460, 0x7f3938000400->bk = 0x7f3938000460, 
 Bin 064:       └ chunksize: == 001024 0x7f3938000410->fd = 0x7f3938000470, 0x7f3938000410->bk = 0x7f3938000470, 
 Bin 065:       ┌ chunksize: >= 001088 0x7f3938000420->fd = 0x7f3938000480, 0x7f3938000420->bk = 0x7f3938000480, 
 Bin 066:       │ chunksize: >= 001152 0x7f3938000430->fd = 0x7f3938000490, 0x7f3938000430->bk = 0x7f3938000490, 
 ......................│....
 Bin 095:       │ chunksize: >= 003008 0x7f3938000600->fd = 0x7f3938000660, 0x7f3938000600->bk = 0x7f3938000660, 
 Bin 096:  Large Bins │ chunksize: >= 003072 0x7f3938000610->fd = 0x7f3938000670, 0x7f3938000610->bk = 0x7f3938000670, 
 Bin 097:       │ chunksize: >= 003136 0x7f3938000620->fd = 0x7f3938000680, 0x7f3938000620->bk = 0x7f3938000680, 
 ......................│....
 Bin 126:       │ chunksize: >= 524288 0x7f39380007f0->fd = 0x7f3938000850, 0x7f39380007f0->bk = 0x7f3938000850, 
 Bin 127:       └ chunksize: remaining 0x7f3938000800->fd = 0x7f3938000860, 0x7f3938000800->bk = 0x7f3938000860, 
 }
 binmap = {0x0,0x0,0x0,0x0}
 next = 0x7f393d58fc40,
 next_free = 0x0,
 system_mem = 0x21000,
 max_system_mem = 0x21000,
}

(A saída do comando esta truncada para non ocupar demasiado espazo)

Na saída xa podemos ver que, por exemplo, non hai chunks nas fast bins, que o heap ocupa 0x21000 bytes ou que non hai last remainder.

E onde andan as tcaches? Pois están aparte, xa que a súa finalidade é evitar que os fíos bloqueen o acceso ao malloc_state. A súa información almacénase noutra estructura, tcache_perthread_struct, que se pode atopar no heap (a partir da glibc 2.26).

Chunks

Os chunks son os pedazos de memoria do heap que se van creando mediante chamadas á malloc e familia e liberando usando free, cando o programa o require.

Inicialmente o heap so conta cun so chunk denominado top chunk, pero a medida que novos chunks se van pedido, este vaise dividindo para crear chunks do tamaño necesario. Tamén pode darse o caso de que o chunk pedido sexa demasiado grande para o heap, nese caso o chunk é reservado utilizando mmap.

Por outra parte, por temas de eficiencia, os chunks do heap atópanse alineados na memoria a 8 bytes en programas de 32 bits e a 16 bytes en 64 bits. Isto quere decir que en 32 bits a dirección de memoria dun chunk é sempre un múltiplo de 8 e no caso de programas de 32 é un múltiplo de 16. Sen embargo, existe unha excepción. A partires da glibc 2.26, na arquitectura i386 ou x86, usada na maioría de ordenadores persoais e servidores, os chunks pasaron a estar sempre alineados a 16, tanto en programas de 64 como 32 bits.

Por outra parte, que os chunks estén alineados a certas posicións de memoria implica que non se pode crear un chunk de calquera tamaño, senón que chamadas a malloc con diferentes tamaños nun rango derivan nun chunk do mesmo tamaño.

Por exemplo, tanto malloc(100) como malloc(101) reservarían un chunk do mesmo tamaño, 112 bytes no caso de 64 bits. Se queres calcular o tamaño dun chunk que vai a crear unha chamada a malloc, podes usar o seguinte snippet ou a ferramenta gmcalc.

Para ver a arquitectura e os bits do programa en radare2 podes usar i:

[0x7f8491e94090]>i~machine[1-]
AMD x86-64 architecture
[0x7f8491e94090]> i~bits[1]
64

Podes ver que neste caso temos programa x86 de 64 bits.

E para consultar a versión da glibc, podes ver os mapas con dm e buscar libc. Normalmente no nome xa se indica a versión. Por exemplo:

[0x557602f15189]> dm~libc:0[9]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.32.so

Pódese ver que está mapeado a arquivo libc-2.32.so, o qué indica que estamos a usar a glibc versión 2.32.

Volvendo ao tema, cada chunk segue a estructura malloc_chunk:

# define INTERNAL_SIZE_T size_t

struct malloc_chunk {

 INTERNAL_SIZE_T   mchunk_prev_size; /* Size of previous chunk (if free). */
 INTERNAL_SIZE_T   mchunk_size;    /* Size in bytes, including overhead. */

 struct malloc_chunk* fd;     /* double links -- used only if free. */
 struct malloc_chunk* bk;

 /* Only used for large blocks: pointer to next larger size. */
 struct malloc_chunk* fd_nextsize; /* double links -- used only if free. */
 struct malloc_chunk* bk_nextsize;
};
typedef struct malloc_chunk* mchunkptr;
malloc_chunk en glibc 2.32.

Nota: O tipo INTERNAL_SIZE_T é un alias de size_t, que ocupa 8 bytes en 64 bits e 4 bytes en 32 bits.

Nota: O membro mchunk_prev_size chámase prev_size en versions anteriores da glibc, polo que usuarei este último nome, xa que é máis curto. O mesmo para mchunk_size, que se chamaba size.

O campo prev_size (mchunk_prev_size) serve para indicar o tamaño de chunk anterior cando está libre. No caso de estar en uso, o chunk pode usar o campo prev_size do chunk seguinte para almacenar datos.

    .-----------.
    | prev_size |
    | size   | free chunk
 chunk | fd    |
    | bk    |
  ---|-----------|---
    | prev_size | <- previous chunk size
    | size   | allocated chunk
 chunk | prevdata |
    | prevdata |
  ---|-----------|--- 
    | prevdata | <- previous chunk data
 chunk | size   |   
    | ....   |   
    '-----------'

Cando o chunk anterior é liberado, entón a glibc escribe no campo prev_size o tamaño do chunk. E como veremos a continuación, tamén pon a 0 a flag PREV_INUSE que se atopa no campo size.

O campo size (mchunk_size) indica o tamaño do chunk actual, incluíndo a cabeceira (prev_size + size).

En 32 bits o tamaño mínimo dun chunk é de 16 bytes, e en 64 bits, 32 bytes. Polo que incluso as chamadas a malloc(0) che devolverán un chunk destes tamaños:

 • 32 bits: malloc(0) -> 16 bytes. 8 bytes de datos e 8 de cabeceira.

 • 64 bits: malloc(0) -> 32 bytes. 16 bytes de datos e 16 de cabeceira.

Ademais, como tódolos chunks son múltiplos de 8, os 3 bits menos significativos non se usan para indicar o tamaño. Estes bits utilízanse como flags con significados especiais:

 • P (PREV_INUSE) -> O primer bit ponse a 1 (0x1) se o chunk anterior se atopa libre.

 • M (IS_MMAPPED) -> O segundo bit ponse a 1 (0x2) se o chunk foi creado usando mmap.

 • N ou A (NON_MAIN_ARENA) -> O tercer bit ponse a 1 (0x4) se o chunk non se atopa na arena principal.

   chunk
 .--------------.
 | prev_size   |
 | size |N|M|P| | <-- special flags
 | fd      |
 | bk      |
 | fd_nextsize  |
 | bk_nextsize  |
 '---------------'

Os seguintes campos, fd e bk, son punteiros usados polos chunks libres nas bins para crear enlaces apuntando ao seguinte e anterior chunk da mesma bin, respectivamente.

         .----------------------------------------------------------.
         |  entry        chunk         chunk    |
         |  .----.     .-----------.     .-----------.  |
         '-> | XX | <-. .-> | prev_size | <-. .-> | prev_size | <-|--.
           | YY |  | |  | size   |  | |  | size   |  | |
malloc_state.bins[i] | fd |---|--'  | fd -------|---|--'  | fd -------|---' |
          .-| bk |  '------| bk    |  '------| bk    |   |
          | '----'     '-----------'     '-----------'   |
          '-----------------------------------------------------------'
Esquema dunha small bin.

Se pola contra, o chunk está en uso, estes punteiros non fan falta e o seu espazo pode ser usado para escribir datos arbitrarios do programa. De feito, cando se reserva un chunk usando malloc, o punteiro devolto non apunta ao comezo do chunk, senón á dirección de fd.

         chunk
       .-----------.
       | prev_size |
       | size   |
malloc(x) --> | fd    |
       | bk    |
       '-----------'

Por último, están fd_nextsize e bk_nextsize, que so se usan nas large bins ,que conteñen chunks de diferentes tamaños, para indicar onde está o próximo ou anterior chunk dun tamaño maior e menor, respectivamente.

  .------------<-------------------<-----------------------<----------------------<---.
  |  entry        chunk         chunk          chunk    |
  |  .----.    .-------------.     .------------.     .-------------.  |
  '-> | XX |<-. .->| prev_size  |<--. .-> | prev_size  |<-. .-->| prev_size  | <-|--.
    | YY | | | | size (0x520)|  | |  | size (0x520)| | |  | size (0x510)|  | |
bins[i] | fd |--|->' | fd ---------|>--|-'  | fd     |>-|--|  | fd ---------|>--' |
   .-| bk | '----<| bk     |  |----<| bk     | '--|--<| bk     |   |
   | '----'    | fd_nextsize |>. |   | fd_nextsize |   |  | fd_nextsize |>-.  |
   |       .<| bk_nextsize | | |   | bk_nextsize |   | .<| bk_nextsize | |  |
   |       | '-------------' | |   '-------------'   | | '-------------' |  |
   |       '----------->-----'-|->--------->---------->--' |         |  |
   |                 |              |         |  |
   |                 '---<---------------<-------'---<-------<------'  |
   |                                          |
   '------>--------->----------------->------------------>----------------->------------'
Esquema dunha large bin.

Ao final, podemos ter diferentes datos no mesmo chunk en función do seu estado:


  allocated      free        free
                    (large bin)
 .-----------.   .-----------.   .-------------.
 | prev_size |   | prev_size |   | prev_size  |
 | size   |   | size   |   | size    |
 | userdata |   | fd    |   | fd     |
 | userdata |   | bk    |   | bk     |
 | userdata |   | userdata |   | fd_nextsize |
 | userdata |   | userdata |   | bk_nextsize |
 | userdata |   | userdata |   | userdata  |
 | userdata |   | userdata |   | userdata  |
 '-----------'   '-----------'   '-------------'

Debe terse en conta que cando un chunk é liberado usando free, os datos que contiña permanecen inalterados, a excepción daqueles sobreescritos polos punteiros das bins. É responsabilidade do programador borrar estes datos e/ou asumir que os chunks poden ter datos "aleatorios" escritos neles ao serén reservados.

Para ver un chunk en radare2, podes usar o comando dmhc indicando a sua dirección de memoria, precedida por @. Por exemplo dmhc @0x5583f1f1f270:

[0x5583f0e61282]> dmhc @0x5583f1f1f270
struct malloc_chunk @ 0x5583f1f1f270 {
 prev_size = 0x0,
 size = 0x20,
 flags: |N:0 |M:0 |P:1,
 fd = 0x5583f1f1f2a0,
 bk = 0x5583f1f1f010,
}
chunk data = 
0x5583f1f1f280 0x00005583f1f1f2a0 0x00005583f1f1f010  .....U.......U..

Neste caso o chunk ésta nunha bin (non o pon no chunk, pero xa cho digo eu), polo que fd e bk apuntan a outros chunks da bin (ou á entrada da bin no malloc_state).

Pódese observar que chunk data amosa os mesmos bytes que fd e bk , xa que como dixen antes, é en fd onde se comezan a escribir os datos de usuario cando o chunk está sendo usado.

No seguinte exemplo amósase un chunk que está en uso:

[0x5624802e1193]> dmhc @0x562482199250
struct malloc_chunk @ 0x562482199250 {
 prev_size = 0x0,
 size = 0x410,
 flags: |N:0 |M:0 |P:1,
 fd = 0x6f77206f6c6c6568,
 bk = 0xa646c72,
 fd-nextsize = 0x0,
 bk-nextsize = 0x0,
}
chunk data = 
0x562482199260 0x6f77206f6c6c6568 0x000000000a646c72  hello world.....
0x562482199270 0x0000000000000000 0x0000000000000000  ................
...
...

Neste último caso, pódese observar que fd e bk teñen uns valores un tanto extraños para estar nunha bin, e chunk data amosa que estes datos representan a cadea hello world, polo que, inda que o chunk non indique se está libre ou non (habería que consultar a flag P do seguinte chunk), xa se pode intuir que está en uso.

En caso de non especificar ningún argumento, dmhc intentará parsear a dirección actual de radare2 coma un chunk. E poden pasar cousas extrañas coma a seguinte:

[0x55cb6f22e1cc]> dmhc
struct malloc_chunk @ 0x55cb6f22e1cc {
 prev_size = 0xbf00000e7f358d48,
 size = 0xfffe73e800000000,
 flags: |N:0 |M:0 |P:1,
 fd = 0xc3c900000000b8ff,
 bk = 0x80c48348e5894855,
 fd-nextsize = 0x358d480000001dba,
 bk-nextsize = 0x1bf00000e72,
}
chunk too big to be displayed

Podemos ver que o size do chunk e ridículamente grande, polo que un xa se imaxina un que nesa dirección de memoria non hai un chunk.

Heap

Os heap son grandes rexións continuas de memoria, onde se crean os chunks que van a ser usados polo proceso. O heap principal crease usando a chamada ao sistema sbrk e a rexión de memoria que se crea chámase [heap]. O resto de heaps creanse mediante mmap.

Como comentei antes, cando se crea, un heap so ten un gran chunk denominado top chunk, que se vai dividindo para crear novos chunks segundo se precise.

Ademais no caso de ser necesario, o tamaño do heap pode ser aumentado, ben usando sbrk ou mmap, dependendo de como se crease o heap.


  initial heap         heap            heap
  .-----------.       .-----------.       .-----------.
  |      |  malloc  |  chunk  |       |  chunk  |
  |      | ----------> |      |       |      |
  |      |       |-----------|       |-----------|
  |      |  malloc  |  chunk  |       |  chunk  |
  |      | ----------> |      |       |      |
  | top_chunk |       |-----------|       |-----------|
  |      |       |      |  malloc  |  chunk  |
  |      |       | top_chunk | ----------> |      |
  |      |       |      |       |-----------|
  |      |       |      |  malloc  |  chunk  |
  '-----------'       '-----------' ----------> |      |
                       |    |-----------|
                       | sbrk  |      |
                       '------> | top_chunk |
                            |      |
                            '-----------'

O esquema amosa como se vai fragmentando o top_chunk con sucesivas chamadas a malloc e como sbrk é invocado cando se necesita máis heap.

Tamén debemos saber que os chunks de gran tamaño será directamente reservados con mmap, sen usar os heaps.

Podes comprobar se existe o heap principal examinando os mapas de memoria con dm:

[0x5614183471c2]> dm~heap]
0x0000561418c3f000 - 0x0000561418c60000 - usr  132K s rw- [heap] [heap]

Para listar os chunks do heap podes usar o comando dmh:

[0x5564c637d1dd]> dmh

 Malloc chunk @ 0x5564c76f9250 [size: 0x3f0][free]
 Malloc chunk @ 0x5564c76f9640 [size: 0x120][allocated]
 Top chunk @ 0x5564c76f9760 - [brk_start: 0x5564c76f9000, brk_end: 0x5564c771a000]

En teoría este comando permite ver o heap de diferentes arenas, sen embargo, ao executalo coa dirección da arena dun fío, soamente me devolve que o heap está corrupto:

[0x56159e0e21d8]> dmha
main_arena @ 0x7f6066b3fc40
thread arena @ 0x7f6060000020
[0x56159e0e21d8]> dmh 0x7f6060000020

 Malloc chunk @ 0x7f6060000b50 [corrupted]
  size: 0x0
  fd: 0x0, bk: 0x0

 Top chunk @ 0x7f6060000f00 - [brk_start: 0x7f6060000000, brk_end: 0x7f6060021000]

Abrín un issue en github para reportar este erro, así que confío en que se solucione. Ademais, en binarios de 32 bits experimentei o efecto contrario, o heap da main_arena non se da parseado, mentres que os heaps dos fíos sí. Manda carallo. ¯\_(ツ)_/¯

Por outra parte, os heaps creados con mmap (todos salvo o principal) inclúen ao principio unha estructura heap_info:

typedef struct _heap_info
{
 mstate ar_ptr; /* Arena for this heap. */
 struct _heap_info *prev; /* Previous heap. */
 size_t size;  /* Current size in bytes. */
 size_t mprotect_size; /* Size in bytes that has been mprotected
              PROT_READ|PROT_WRITE. */
 /* Make sure the following data is properly aligned, particularly
   that sizeof (heap_info) + 2 * SIZE_SZ is a multiple of
   MALLOC_ALIGNMENT. */
 char pad[-6 * SIZE_SZ & MALLOC_ALIGN_MASK];
} heap_info;

Esta estructura indica, entre outros, a dirección de memoria da arena do heap ao que pertence a estructura no membro ar_ptr.

Para ver os heap_info dos heaps dunha arena pódese usar dmhi:

[0x559dfb80022e]> dmhi @0x7f3bd8000020
malloc_info @ 0x7f3bd8000000 {
 ar_ptr = 0x7f3bd8000020
 prev = 0x0
 size = 0x21000
 mprotect_size = 0x21000
}

Pero recorda que a main_arena xa se atopa nunha posición predefinida, polo que non lle fai falta un heap_info que indique a súa posición. Así que recibirías o seguinte erro se consultas o heap_info da main_arena:

[0x559dfb80022e]> dmhi @0x7f3bdd14cba0
main_arena does not have an instance of malloc_info

Qué por que pon malloc_info no canto de heap_info? Pois non che sabería dicir…

Bins

As bins son listas de chunks que non están en uso polo proceso. Un chunk so pode estar nunha bin ao mesmo tempo. A bin na que se inserta un chunk é un tema complexo, que depende en gran medida do tamaño do chunk, pero tamén de outros factores de optimización.

De feito, os algoritmos utilizados para insertar e remover os chunks nas bins están deseñados para ser eficientes e poden levar a comportamentos contraintuitivos e impredecibles a primeira vista. O mellor sempre é experimentar cun programa para habituarse ao comportamento das bins.

Existen 5 tipos de bins, que se poden separar en 2 grupos. As bins "normais" ou de dobre enlace e as bins de cache ou de enlace único.

As bins de dobre enlace usan os punteiros fd e bk. Son colas FIFO (First In First Out), nas que se insertan os chunks ao principio da cola e se empezan a buscar polo final. Estas bins son:

 • Unsorted bin -> Unha bin na que se insertan chunks sen orden antes de meterse nas large bins ou nas small bins.

 • Small bins -> Para os chunks de pequeno tamaño. Tódolos chunks son do mesmo tamaño.

 • Large bins -> Para os chunks de maior tamaño. Admiten chunks de distintos tamaños que se ordenan en función deste.

Por outra banda as bins de enlace único usan so fd e son colas LIFO (Last In First Out) xa que os chunks se insertan e se empezan a buscar pola cabeceira. Estas bins son:

 • Fast bins -> Son bins de cache para os chunks máis pequenos.

 • Tcaches (Thread Caches) -> Son bins especiais que permiten a varios fíos acceder a chunks de pequeno tamaño ao mesmo tempo.

Outra cousa a ter en conta é que se un chunk podese meter en varias bins, normalmente en tcaches, fast bins e small bins o orde é o seguinte:

 1. Tcaches -> Cando é posible, os chunks métense nas tcaches, tanto nas chamadas a free como na recarga de tcaches.

 2. Fast bins -> Métense os chunks nas fast bins cando as tcaches están cheas.

 3. Small bins -> Os chunks van ás small bins cando as tcaches están cheas e estes son demasiado grandes para as fast bins.

Bins de dobre enlace

As bins de dobre enlace (fd e bk) son:

 • Unsorted Bin

 • Small bins

 • Large bins

Estas bins atópanse no atributo bins da estructura malloc_state. Este atributo contén un punteiro fd e bk para cada bin, que apuntan ao primeiro e último chunk da mesma, respectivamente. No caso de non haber chunks, estes punteiros apuntan cara a o propio attributo bins.

Para mostrar as bins de dobre enlace podemos usar o comando dmhb:

[0x7f8491e94090]> dmhb
 Bin 001:
 double linked list unsorted bin {
  0x7f8491df1ca0->fd = 0x7f8491df1ca0
  0x7f8491df1ca0->bk = 0x7f8491df1ca0
 }
 Bin 002:
 double linked list small bin {
  0x7f8491df1cb0->fd = 0x7f8491df1cb0
  0x7f8491df1cb0->bk = 0x7f8491df1cb0
 }
 Bin 003:
 double linked list small bin {
  0x7f8491df1cc0->fd = 0x7f8491df1cc0
  0x7f8491df1cc0->bk = 0x7f8491df1cc0
 }
..............| Stripped Output |...................
 Bin 064:
 double linked list small bin {
  0x7f8491df2090->fd = 0x5637a11c0030->fd = 0x7f8491df2090
  0x7f8491df2090->bk = 0x5637a11c0030->bk = 0x7f8491df2090
 }
 Bin 065:
 double linked list large bin {
  0x7f8491df20a0->fd = 0x7f8491df20a0
  0x7f8491df20a0->bk = 0x7f8491df20a0
 }
..............| Output stripped |...................
 Bin 126:
 double linked list large bin {
  0x7f8491df2470->fd = 0x7f8491df2470
  0x7f8491df2470->bk = 0x7f8491df2470
 }
 Bin 127:
 double linked list large bin {
  0x7f8491df2480->fd = 0x7f8491df2480
  0x7f8491df2480->bk = 0x7f8491df2480
 }

}

(A saída está truncada para non ocupar excesivo espacio)

Para mostrar soamente as bins dobres que conteñen algún chunk, podemos usar dmhb e filtrar con grep:

[0x7f8491e94090]> dmhb | grep -E 'fd =.+=' -C 2
 Bin 064:
 double linked list small bin {
  0x7f8491df2090->fd = 0x5637a11c0030->fd = 0x7f8491df2090
  0x7f8491df2090->bk = 0x5637a11c0030->bk = 0x7f8491df2090
 }

Se queres ver unha bin dobremente enlazada en concreto, podes usar dmhb e pasarlle o índice do atributo bins:

[0x7f8491e94090]> dmhb 64
 Bin 064:
 double linked list small bin {
  0x7f8491df2090->fd = 0x5637a11c0030->fd = 0x7f8491df2090
  0x7f8491df2090->bk = 0x5637a11c0030->bk = 0x7f8491df2090
 }

Unsorted bin

A unsorted bin é unha bin dobremente enlazada, que se pode percorrer cara adiante e cara atrás usando os punteiros fd e bk dos chunks, respectivamente. É unha cola FIFO (First In First Out), onde os chunks se insertan ao principio, no punteiro fd da entrada da bin, e se buscan dende o final, empezando polo punteiro bk.

         .----------------------------------------------------------.
         |  entry        chunk         chunk    |
         |  .----.     .-----------.     .-----------.  |
         '-> | XX | <-. .-> | prev_size | <-. .-> | prev_size | <-|--.
           | YY |  | |  | size   |  | |  | size   |  | |
malloc_state.bins[1] | fd |---|--'  | fd -------|---|--'  | fd -------|---' |
          .-| bk |  '------| bk    |  '------| bk    |   |
          | '----'     '-----------'     '-----------'   |
          '-----------------------------------------------------------'
Esquema unsorted bin.

É a primeira bin do membros bins da estructura malloc_state da arena, e ten a peculiaridade de que os chunks contidos nela non están ordenados. Isto permite que as insercións sexan rápidas e sen gran coste computacional. Polo que o modo de actuar da glibc é insertar primeiramente os chunks na unsorted bin. Logo, cando esta é percorrida na procura dun chunk dun tamaño específico, tódolos chunks que se van examinando e descartando vanse insertando na bin que lles corresponda, small ou large.

Sen embargo, normalmente os chunks destinados ás small bins non pasan pola unsorted bin, senón que son insertadas directamente no seu destino, xa que é doado calcular a small bin á que pertence un chunk concreto e ademais ao serén tódolos chunks do mesmo tamaño, non fai falta ordenalos. Nos meus experimentos os chunks destinados ás small bins soamente eran insertados primeiro na unsorted bin cando se producía unha consolidación.

Para ver a unsorted bin podes usar o comando dmhb 1:

[0x55b3cb19b27d]> dmhb 1
 Bin 001:
 double linked list unsorted bin {
  0x7ff8f1a9eca0->fd = 0x55b3cce31370->fd = 0x55b3cce31f90->fd = 0x7ff8f1a9eca0
  0x7ff8f1a9eca0->bk = 0x55b3cce31f90->bk = 0x55b3cce31370->bk = 0x7ff8f1a9eca0
 }

Neste exemplo a unsorted bin ten 2 chunks (0x55b3cce31370 e 0x55b3cce31f90).

Tamén podes consultar a unsorted bin doutra arena indicando a dirección do malloc_state correspondente, seguindo o formato dmhb 1:malloc_state:

[0x55f3489b8250]> dmhb 1:0x7fbd44000020
 Bin 001:
 double linked list unsorted bin {
  0x7fbd44000080->fd = 0x7fbd44000080
  0x7fbd44000080->bk = 0x7fbd44000080
 }

Neste caso atopamos vacía a unsorted bin.

Small bins

As small bins son colas FIFO (First In First Out), dobremente enlazadas con fd e bk, destinadas a chunks de pequeno tamaño. Os chunks insertanse no comezo da bin, e recupéranse no final.

         .----------------------------------------------------------.
         |  entry        chunk         chunk    |
         |  .----.     .-----------.     .-----------.  |
         '-> | XX | <-. .-> | prev_size | <-. .-> | prev_size | <-|--.
           | YY |  | |  | size   |  | |  | size   |  | |
malloc_state.bins[i] | fd |---|--'  | fd -------|---|--'  | fd -------|---' |
          .-| bk |  '------| bk    |  '------| bk    |   |
          | '----'     '-----------'     '-----------'   |
          '-----------------------------------------------------------'
Esquema dunha small bin.

En 64 bits existen un total de 62 small bins, que abarcan chunks de tamaños dende 32 ata 1008 (0x3f0) bytes.

Por outra parte, en 32 bits o tamaño soportado e o número de small bins varía en función do aliñamento dos chunks, sendo sempre o menor tamaño 16 bytes.

No caso de que os chunks se aliñen a 8, existen 62 small bins que poden aloxar chunks de ata 504 bytes.

Pola contra, se os chunks están aliñados a 16 (no caso de x86 a partires de libc 2.26), os chunks almacenados nas small bins abarcan ata 1008 bytes, igual que en 64 bits, inda que nesta configuración existen 63 small bins.

small bin (bins index) 64 bits 32 bits (align 16) 32 bits (align 8)
1 (2) 0x20 0x10 0x10
2 (3) 0x30 0x20 0x18
3 (4) 0x40 0x30 0x20
62 (63) 0x3f0 0x3e0 0x1f8
63 (64) N/A 0x3f0 N/A
Tamaños das small bins (bytes).

Tamén podes calcular o tamaño dun chunk para unha small bin con gmcalc.

Para ver as small bins, podes usar o comando dmhb, cun pouco de axuda de grep:

[0x7f8491e94090]> dmhb | grep 'small bin' -B 1 -A 3
 Bin 002:
 double linked list small bin {
  0x7f87dc2d77c8->fd = 0x202f000->fd = 0x202f040->fd = 0x7f87dc2d77c8
  0x7f87dc2d77c8->bk = 0x202f040->bk = 0x202f000->bk = 0x7f87dc2d77c8
 }
 Bin 003:
 double linked list small bin {
  0x7f87dc2d77d8->fd = 0x7f87dc2d77d8
  0x7f87dc2d77d8->bk = 0x7f87dc2d77d8
 }
..............| Output stripped |...................
 Bin 062:
 double linked list small bin {
  0x7f87dc2d7b88->fd = 0x7f87dc2d7b88
  0x7f87dc2d7b88->bk = 0x7f87dc2d7b88
 }
 Bin 063:
 double linked list small bin {
  0x7f87dc2d7b98->fd = 0x7f87dc2d7b98
  0x7f87dc2d7b98->bk = 0x7f87dc2d7b98
 }
 Bin 064:
 double linked list small bin {
  0x7f87dc2d7ba8->fd = 0x7f87dc2d7ba8
  0x7f87dc2d7ba8->bk = 0x7f87dc2d7ba8
 }

(A saída está truncada para non ocupar excesivo espacio)

Deste xeito podemos ver que a small bin número 2 ten 2 chunks.

Tamén podemos aplicar un filtro para mostrar soamente as small bins que conteñen chunks:

[0x7f87dbf4bc37]> dmhb | grep 'small bin' -B 1 -A 3 | grep -E 'fd =.+=' -C 2
 Bin 002:
 double linked list small bin {
  0x7f87dc2d77c8->fd = 0x202f000->fd = 0x202f040->fd = 0x7f87dc2d77c8
  0x7f87dc2d77c8->bk = 0x202f040->bk = 0x202f000->bk = 0x7f87dc2d77c8
 }

Large bins

As large bins son bins destinadas a conter o os chunks de maior tamaño. Son colas FIFO (First In First Out) dobremente enlazadas, mediante os punteiros fd e bk.

Ademais, as large bins poden conter chunks de diferente tamaño, ordenados de maior a menor. E para aumentar a velocidade ao recorrer a bin, os chunks das large bins fan uso dos punteiros fd_nextsize e bk_nextsize, que sinalan ós chunks do seguinte ou anterior tamaño, respectivamente. Inda que so o primeiro chunk de cada tamaño usa estes punteiros.

  .------------<-------------------<-----------------------<----------------------<---.
  |  entry        chunk         chunk          chunk    |
  |  .----.    .-------------.     .------------.     .-------------.  |
  '-> | XX |<-. .->| prev_size  |<--. .-> | prev_size  |<-. .-->| prev_size  | <-|--.
    | YY | | | | size (0x520)|  | |  | size (0x520)| | |  | size (0x510)|  | |
bins[i] | fd |--|->' | fd ---------|>--|-'  | fd     |>-|--|  | fd ---------|>--' |
   .-| bk | '----<| bk     |  |----<| bk     | '--|--<| bk     |   |
   | '----'    | fd_nextsize |>. |   | fd_nextsize |   |  | fd_nextsize |>-.  |
   |       .<| bk_nextsize | | |   | bk_nextsize |   | .<| bk_nextsize | |  |
   |       | '-------------' | |   '-------------'   | | '-------------' |  |
   |       '----------->-----'-|->--------->---------->--' |         |  |
   |                 |              |         |  |
   |                 '---<---------------<-------'---<-------<------'  |
   |                                          |
   '------>--------->----------------->------------------>----------------->------------'
Esquema dunha large bin.

Os rangos de tamaño que abarcan as large bins é o que se atopa o final das small bins ata os chunks reservados con mmap.

Cada large bin ten un rango de tamaños que pode almacenar, empezando as primeiras con rangos de 64 (0x40) bytes, e aumentando nas últimas. Na seguinte táboa amosanse os tamaños de chunk que albergan as diferentes large bins en diferentes entornos. Tamén se indican os rangos que abarca cada bin.

large bin 64 bits 32 bits (align 16) 32 bits (align 8)
glibc 2.32 glibc 2.32 glibc 2.19
0 (64) 0x400-0x430 (0x40) N/A 0x200-0x238 (0x40)
1 (65) 0x440-0x470 0x400-0x430 (0x40) 0x240-0x278
2 (66) 0x480-0x4b0 0x400-0x470 0x280-0x2b8
30 (94) 0xb80-0xbb0 0xb40-0xb70 0x980-0x9b8
31 (95) 0xbc0-0xbf0 - (0x0) 0x9c0-0x9f8
32 (96) 0xc00-0xc30 0xb80-0xbf0 (0x80) 0xa00-0xbf8 (0x200)
33 (97) 0xc40-0xdf0 (0x1c0) 0xc00-0xdf0 (0x200) 0xc00-0xdf8
34 (98) 0xe00-0xff0 (0x200) 0xe00-0xff0 0xe00-0xff8
35 (99) 0x1000-0x11f0 0x1000-0x11f0 0x1000-0x11f8
47 (111) 0x2800-0x29f0 0x2800-0x29f0 0x2800-0x29f8
48 (112) 0x2a00-0x2ff0 (0x600) 0x2a00-0x2ff0 (0x600) 0x2a00-0x2ff8 (0x600)
49 (113) 0x3000-0x3ff0 (0x1000) 0x3000-0x3ff0 (0x1000) 0x3000-0x3ff8 (0x1000)
50 (114) 0x4000-0x4ff0 0x4000-0x4ff0 0x4000-0x4ff8
55 (119) 0x9000-0x9ff0 0x9000-0x9ff0 0x9000-0x9ff8
56 (120) 0xa000-0xfff0 (0x6000) 0xa000-0xfff0 (0x6000) 0xa000-0xfff8 (0x6000)
57 (121) 0x10000-0x17ff0 (0x8000) 0x1000-0x17ff0 (0x8000) 0x10000-0x17ff8 (0x8000)
58 (122) 0x18000-0x1fff0 0x18000-0x1fff0 0x18000-0x1fff8
59 (123) 0x20000-??? 0x20000-??? 0x20000-???
Tamaños das large bins (bytes).

O máis curioso son as bins entre a 95 e 98, que varían en cada entorno. Parece que se introduce algunhas bins con rangos non estándar para conseguir homoxenizar os rangos nas bins posteriores. Podes usar gmcalc para obter os tamaños dunha large bin se o precisas.

E inda que existen 126 bins, a partires da bin 123 foime complicado facer a medición. Débese a que moitos chunks son reservados mediante mmap e non se aloxan nas bins, posiblemente por falta de espazo no heap. Sen embargo o tamaño a partir do cal un chunk é reservado mediante mmap é difuso, xa que en diferentes probas que fixen obtiven diferentes tamaños, pero parece que os chunks poden empezar a ser reservados con mmap a partires de 0x20000 bytes.

En radare2, para ver as large bins podes usar dmbh e filtrar con grep:

[0x5583f0e61282]> dmhb | grep 'large' -B 1 -A 3
 Bin 065:
 double linked list large bin {
  0x7f981ba440a0->fd = 0x7f981ba440a0
  0x7f981ba440a0->bk = 0x7f981ba440a0
 }
 Bin 066:
 double linked list large bin {
  0x7f981ba440b0->fd = 0x7f981ba440b0
  0x7f981ba440b0->bk = 0x7f981ba440b0
 }
..........................................
 Bin 110:
 double linked list large bin {
  0x7f981ba44370->fd = 0x5583f1f1ff90->fd = 0x7f981ba44370
  0x7f981ba44370->bk = 0x5583f1f1ff90->bk = 0x7f981ba44370
 }
..........................................
 Bin 126:
 double linked list large bin {
  0x7f981ba44470->fd = 0x7f981ba44470
  0x7f981ba44470->bk = 0x7f981ba44470
 }
 Bin 127:
 double linked list large bin {
  0x7f981ba44480->fd = 0x7f981ba44480
  0x7f981ba44480->bk = 0x7f981ba44480
 }

Para ver as large bins que teñen al menos un chunk, podes filtrar os resultados de dmhb con grep:

[0x5583f0e61282]> dmhb | grep 'large' -B 1 -A 3 | grep -E 'fd =.+=' -C 2
 Bin 110:
 double linked list large bin {
  0x7f981ba44370->fd = 0x5583f1f1ff90->fd = 0x7f981ba44370
  0x7f981ba44370->bk = 0x5583f1f1ff90->bk = 0x7f981ba44370
 }

Fast bins

As fast bins son unhas bins de cache para chunks de pouco tamaño. É común nun proceso estar allocateando e liberando pequenos chunks de memoria continuamente. E ahí entran as fast bins.

Existen un total de 10 fast bins por arena, inda que na práctica so se usan as 7 primeiras (as 7 de menor tamaño). Cada fast bin, ao igual que as small bins contén chunks dun so tamaño.

En 64 bits, as fast bins poden almacenar chunks dende 32 bytes ata 128 bytes. Chegarían ata chunks de 168 no caso de usarse tódalas fast bins.

Por outra parte, en 32 bits, almacenan chunks cun tamaño mínimo de 16 bytes, e dependendo da alineación dos chunks, 16 ou 8, poden chegar ata os 112 ou 64 bytes, respectivamente.

fast bin 64 bits 32 bits (align 16) 32 bits (align 8)
1 0x20 0x10 0x10
2 0x30 0x20 0x18
3 0x40 0x30 0x20
4 0x50 0x40 0x28
5 0x60 0x50 0x30
6 0x70 0x60 0x38
7 0x80 0x70 0x40
(not used) 8 0x90 0x80 0x48
(not used) 9 0xa0 0x90 0x50
(not used) 10 0xb0 0xa0 0x58
Tamaños dos chunks das fast bins.

Tamén podes calcular o tamaño dun chunk para unha fast bin con gmcalc.

As fast bins son colas LIFO (Last In First Out) cun único enlace, que usa o punteiro fd dos chunks para apuntar ao seguinte chunk. Tanto a inserción como a obtención de chunks realízase pola cabeceira, seguindo o punteiro correspondente do membro fastbinsY do malloc_state.

                .-----------.   .-----------.
              .-> | prev_size | .-> | prev_size | .-> 0x0
              |  | size   | |  | size   | |
malloc_state.fastbinsY[i] -'  | fd -------|-'  | fd -------|-'
                | bk    |   | bk    |
                '-----------'   '-----------'
Esquema dunha fast bin.

Por outra parte, os chunk insertados nunha fast bin non se marcan como libres (flag P na cabeceira do chunk seguinte). Polo que os chunks insertados nunha fast bin quedan ahí sen ser fusionados ata que son reusados de novo, ou ata que se produce unha consolidación. Deste xeito evítase que un chunk que é probable que volva ser usado en breves se poida fusionar con outros para crear chunks máis grandes.

Para consultar as fast bins, pódese usar o comando dmhf:

[0x5627a3a97306]> dmhf
fastbinY {
 Fastbin 01
 fastbin 1 @ 0x7f6e9df65c50 {
  0x5627a47d9760->fd = 0x5627a47d9740->fd = 0x5627a47d9720
 }
 Fastbin 02
 Empty bin 0x0
 Fastbin 03
 Empty bin 0x0
 Fastbin 04
 Empty bin 0x0
 Fastbin 05
 Empty bin 0x0
 Fastbin 06
 Empty bin 0x0
 Fastbin 07
 Empty bin 0x0
 Fastbin 08
 Empty bin 0x0
 Fastbin 09
 Empty bin 0x0
 Fastbin 10
 Empty bin 0x0
}

Se queres ver soamente fast bins con chunks podes usar dmhf | grep -w 'fastbin' -A 2:

[0x56173d3ee355]> dmhf | grep -w 'fastbin' -A 2
 fastbin 1 @ 0x7fcf8b64ec50 {
  0x56173f36d760->fd = 0x56173f36d740->fd = 0x56173f36d720
 }
--
 fastbin 4 @ 0x7fcf8b64ec68 {
  0x56173f36d9b0
 }

Tcaches

As tcaches (thread caches) son un tipo de bins de cache especial, agregadas na glibc 2.26. Poden ser accedidas por un fío sen necesidade de bloquear o malloc_state da arena, aumentando o rendemento. Para acadar iso, as entradas das tcaches almacénanse nunha estructura externa ao malloc_state. Dita estructura é tcache_perthread_struct:

typedef struct tcache_entry
{
 struct tcache_entry *next;
 /* This field exists to detect double frees. */
 struct tcache_perthread_struct *key;
} tcache_entry;

typedef struct tcache_perthread_struct
{
 uint16_t counts[TCACHE_MAX_BINS];
 tcache_entry *entries[TCACHE_MAX_BINS];
} tcache_perthread_struct;

En entries atopamos un array de tcache_entry, onde cada entrada contén un punteiro next ao primeiro chunk da tcache e co campo key usado como mecanismo de protección fronte a double frees. Por outro lado, o membro count é usado para levar a conta dos chunks dispoñibles en cada tcache dunha forma eficiente.

As tcaches, como as fast bins están enlazadas por un único enlace, usando soamente o punteiro fd dos chunks, que neste caso se interpreta como next. Son colas LIFO (Last In First Out), na que tanto as insercións como obtención de chunks danse na cabeceira da bin.

E ao contrario co resto das bins, fd (next) apunta ao membro fd (next) do seguinte chunk da lista, en vez de ao inicio do chunk. E o último chunk apunta a NULL (fd = 0x0). O punteiro bk actúa como key, apuntando á estructura tcache_perthread_struct.

O seguinte diagrama amosa unha tcache con 2 chunks:

                      .-----------.    .-----------.
                      | prev_size |    | prev_size |
                      | size   |    | size   |
tcache_perthread_struct.entries[i].next --> | fd (next) |------->| fd (next) |---> 0x0
      ^   ^       .----------<| bk (key) | .----<| bk (key) |
      |   '-------------'      '-----------' |   '-----------'
      '----------------------------------------------'

Existen 64 tcaches por fío, e cada unha pode conter ata 7 chunks do mesmo tamaño.

En 64 bits, poden conter chunks dende 32 bytes ata 1040 bytes. Por outra banda, en 32 bits, o tamaño mínimo do chunk que se almacena é 16. Despois, dependendo se os chunks están alineados a 16 (en x86) ou a 8, as tcaches poden conter ata 1024 ou 520 bytes, respectivamente.

tcache 64 bits 32 bits (align 16) 32 bits (align 8)
0 0x20 0x10 0x10
1 0x30 0x20 0x18
2 0x40 0x30 0x20
62 0x400 0x3f0 0x200
63 0x410 0x400 0x208
Tamaños dos chunks das tcaches (en bytes).

No mesmo ca outras bins, podes calcular o tamaño dun chunk para unha tcache con gmcalc.

Outra cousa a ter en conta é que, ao igual que nas fast bins, os chunks que se atopan nunha tcache non se marcan como libres, se non que permanecen como usados. Isto evita que se fusionen con outros chunks.

Para ver as tcaches que conteñen chunks podes usar dmht:

[0x7f8491e94090]> dmht
Tcache main arena @ 0x7f8491df1c40
bin : 1, items : 3, fd :0x5637a11c0000->0x5637a11be830->0x5637a11bffd0
bin : 2, items : 2, fd :0x5637a11bd910->0x5637a11bfd30
bin : 3, items : 2, fd :0x5637a11c0430->0x5637a11bfd70
bin : 5, items : 1, fd :0x5637a11bfb20
bin :33, items : 1, fd :0x5637a11bd620
bin :59, items : 1, fd :0x5637a11bf6c0

Neste exemplo pode verse tcaches que conteñen 1, 2 ou 3 chunks.

Se non houbese chunks o output sería algo como o seguinte:

[0x563d885dc2e4]> dmht
Tcache main arena @ 0x7f4222dfbba0

Erros

Vou recoller, aparte dos exemplos, algúns erros que poden darse ao executar os comandos mencionados.

Non se atopa glibc

Por exemplo, pode ser que mentres executes un comando dos anteriores che salte un erro coma o seguinte.

[0x7f94f6c29090]> dmha?
Warning: Can't find glibc mapped in memory (see dm)

Isto pode deberse a varios motivos:

 • O proceso non está correndo. Proba a executar dc.

 • O proceso está executandose, pero a glibc inda non está mapeanda. Pon un breakpoint con db main e entón dc.

 • O programa non usa a glibc. Non estarás en Windows, non?

De calquera xeito, podes comprobar se a glibc está mapeanda con dm (como che di radare2):

[0x557602f15189]> dm~libc:0[9]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.32.so

Non se atopa arena

Podes atoparte con este erro:

[0x000010c0]> dmha
dbg.glibc.tcache = 1
Warning: Can't find arena mapped in memory (see om)

Este erro apareceume cando me esquecera da flag -d (debug) no comando r2.

Non se atopa heap

Outro erro que pode devolver r2 é o seguinte:

[0x55b07c433207]> dmha
No Heap section

Este erro dase cando inda non hai ningunha arena, e por tanto non hai heap. A creación da arena e heap ocorre cando se invoca por primeira vez malloc (ou realloc, calloc).

Para verificar que existe o heap, podes buscar o mapa de memoria chamado [heap]. Para iso podes usar o comando dm:

[0x55b07c433221]> dm~heap]
0x000055b07da3b000 - 0x000055b07da5c000 - usr  132K s rw- [heap] [heap]

A saída mostra que o mapa de memoria [heap] está creado. No caso de non estalo, o comando anterior non xeraría saída.

tcaches e fastbins protexidas con Safe-Linking

Ao consultar unha tcache pódeste atopar co seguinte:

[0x7f9694a1b8cb]> dmht
Tcache main arena @ 0x7f9694bbdba0
bin : 3, items : 7, fd :0x55d1c5dfc530->0x55d498c3991c->0xffffffffffffffef

Ou no caso dunha fast bin:

[0x7f9694a1b8cb]> dmhf | grep -w 'fastbin' -A 2
 fastbin 4 @ 0x7f9694bbdbc8 {
  0x55d1c5dfc8b0->fd = 0x55d498c395bc Linked list corrupted

En ámbolos dous casos pódese ver que a lista está corrupta (na tcache dedúcese dese punteiro 0xffffffffffffffef tan extraño). Isto débese a que na glibc 2.32 (a última no momento de escribir isto) implementouse o mecanismo Safe-Linking para protexer os punteiros das tcaches e as fast bins.

Safe-Linking fai uso das seguintes rutinas:

#define PROTECT_PTR(pos, ptr) \
 ((__typeof (ptr)) ((((size_t) pos) >> 12) ^ ((size_t) ptr)))
#define REVEAL_PTR(ptr) PROTECT_PTR (&ptr, ptr)

Como se pode observar, para ocultar e revelar o verdadeiro valor do punteiro con PROTECT_PTR e REVEAL_PTR faise un XOR entre valor do punteiro é a dirección do propio punteiro. Para máis info podes botarlle unha ollada ao post de CheckPoint, os autores desta técnica.

Para que radare2 calcule o valor verdadeiro dos punteiros temos que por a true a variable dbg.glibc.demangle:

[0x7f9694a1b8cb]> e dbg.glibc.demangle = true

Despois disto, as bins móstranse correctamente:

[0x7f9694a1b8cb]> dmht
Tcache main arena @ 0x7f9694bbdba0
bin : 3, items : 7, fd :0x55d1c5dfc530->0x55d1c5dfc4c0->0x55d1c5dfc450->0x55d1c5dfc3e0->0x55d1c5dfc370->0x55d1c5dfc300->0x55d1c5dfc290
[0x7f9694a1b8cb]> dmhf | grep -w 'fastbin' -A 2
 fastbin 4 @ 0x7f9694bbdbc8 {
  0x55d1c5dfc8b0->fd = 0x55d1c5dfc840->fd = 0x55d1c5dfc7d0->fd = 0x55d1c5dfc760->fd = 0x55d1c5dfc6f0->fd = 0x55d1c5dfc680->fd = 0x55d1c5dfc610->fd = 0x55d1c5dfc5a0
 }

Gustaríame agradecerlle a @meowmeowxw por amosarme a solución a este problema.

Conclusión

Bueno, espero que este paseiño polo heap con radare2 che axude a facer análises do heap no futuro.

Veña, a pasalo ben.

pwn  heap  radare2 
comments powered by Disqus